Jak zostać detektywem w Polsce?

      Brak komentarzy do Jak zostać detektywem w Polsce?

Detektyw to trudny zawód. Jakie trzeba mieć predyspozycje, by odnieść w nim sukces

Filmowy wizerunek detektywa obserwującego dom lub mieszkanie szemranej osoby to najczęstszy stereotyp pracy w agencji detektywistycznej. Tymczasem na co dzień detektywi zajmują się wykonywaniem wielu wyczerpujących i wymagających żelaznej dyscypliny zadań, takich jak pomoc w odnalezieniu zaginionych osób, ustalenie stanu faktycznego mienia dłużników lub małżonków, stwierdzenie zdrady małżeńskiej lub inne. W zawodzie tym ważne są zatem predyspozycje psychologiczne do pracy pod presją czasu, napięcia i umiejętność radzenia sobie ze stresem wynikającym z tego typu sytuacji. Trzeba też mieć świetne zdrowie fizyczne, aby móc go użyć w sytuacji ucieczki, biegu, skoku lub w innych okolicznościach. Co oczywiste, nie ma możliwości, aby osoba o dużej wrażliwości na bodźce psychiczne i fizyczne mogła wykonywać taką pracę, gdyż obciążenia wynikające z wykonywania tego typu zadań są naprawdę bardzo duże. Aby odnieść sukces w agencji detektywistycznej konieczne jest szereg cech i umiejętności umożliwiających pracę detektywowi. Ważne jest także to, że pracę detektywistyczną wykonuje się w różnych godzinach i nie można liczyć na pobyt w biurze lub w terenie pomiędzy 8.00. a 16.00. Trudno więc łączyć karierę detektywistyczną z wychowaniem dzieci, opieką nad rodziną lub innymi zadaniami. Dlatego warto przemyśleć swoje marzenia o pracy w tym zawodzie.

Jaka jest formalne ścieżka do bycia detektywem pracującym w agencji detektywistycznej?

W świetle polskiego prawa osoba, która chce uzyskać licencję detektywistyczną, a następnie ją utrzymać, musi spełniać szereg kryteriów selekcyjnych:

  • mieć ukończone 21 lat
  • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, ewentualnie prawo do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub w Unii Europejskiej
  • legitymować się co najmniej wykształceniem średnim
  • posiadać prawo do wszystkich czynności prawnych
  • być osobą niekaraną lub skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne spowodowanie przestępstwa cywilnego, karnego lub skarbowego, nie może się też toczyć przeciwko niej postępowanie w wyżej wymienionych dziedzinach
  • osoba taka nie mogła także zostać – w okresie ostatnich 5 lat – zwolniona ze służby z Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, sądu, innego organu administracji publicznej w Polsce lub innym kraju, wojska czy prokuratury
  • przyszły detektyw musi również posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania takiego zawodu, które przedkłada również po uzyskaniu licencji zatrudniającej go agencji detektywistycznej
  • konieczne jest również posiadanie pozytywnej opinii komendanta miejskiego, rejonowego lub wojewódzkiego policji
  • kandydat na detektywa musi odbyć szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych przepisów, które odnoszą się do pracy detektywa, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Wszystkie te kryteria muszą być spełniane łącznie i nie jest możliwym uchylenia żadnego z nich bez odmowy licencji lub jej utraty.

Jaka jest ścieżka formalna do zdobycia zawodu detektywa w Polsce?

Obecnie, aby uzyskać licencję detektywistyczną w Polsce muszą złożyć w komendzie wojewódzkiej policji komplet dokumentów potwierdzających prawo do przystąpienia do egzaminu państwowego, a wśród nich: oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności, kopię dowodu osobistego, świadectwo pracy, kopię świadectwa lub dyplomu, która poświadczy wykształcenie średnie lub wyższe oraz dwa zdjęcia. Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej i praktycznej, a zwolnione być mogą z niego osoby, które ukończyły szkołę oficerską, są policjantami, funkcjonariuszami Agenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Straży Granicznej. Pozostali zdają wszystkie części egzaminu państwowego, a jego pozytywny wynik otwiera im ścieżkę kariery w zawodzie detektywa. Kariera ta jest naprawdę trudna i wymaga wielu predyspozycji osobistych i ogólnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz zaangażowania w codzienną pracę.

Dodaj komentarz